Arbeidsevnekartleggingen ROS (Ressursorientert samtale) er en metode for å belyse den enkeltes ressurser og arbeidsmuligheter, og er et grundig, metodisk og faglig supplement til NAVs egen arbeids-evnevurdering. Utgangspunktet er gjennomgang av brukerens hverdagslivssituasjon, og brukerens egen vurdering av denne.

Arbeidsevnekartleggingen består av to hovedelementer:

1. Strukturert samtale der helhet, ressurser og muligheter, brukermedvirkning og engasjement synliggjøres.

2. Observasjon av praktisk arbeidsutprøving med individuelt tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Den som gjennomfører Arbeidsevnekartleggingen har bred attføringsfaglig kompetanse innen utredning og veiledning. Kartleggingen sammenfattes i en utfyllende rapport. Det legges vekt på at gjennomføringen skal være brukerstyrt, med tett individuell oppfølging underveis.
Hva oppnås med Arbeidsevnekartlegging?
Metoden gir en helhetlig og grundig kartlegging av:

· Sosiale og materielle forhold som påvirker brukerens arbeidsevne

· Brukerens interesser og ønsker i relasjon til arbeid

· Personlige interesser

Gjennom denne vurderingen legges et godt grunnlag for å gjennomføre tiltak som kan bedre den enkeltes situasjon og utvikling mot en høyere livskvalitet. Like viktig er det at brukeren veiledes til en bevisstgjøring av egne muligheter.

· Erfaring viser at Arbeidsevnekartleggingen skaper et positivt engasjement, samtidig som metoden sikrer at kravet til brukermedvirkning blir ivaretatt.

· En fullstendig Arbeidsevnekartlegging kan gå over inntil fem arbeidsdager. Arbeidstiden i disse dagene vil være individuelt tilpasset.
Hvem er Arbeidsevnekartlegging for?
Metoden er først og fremst egnet der NAV mener at det er behov for en grundig kartlegging av en brukers arbeidsevne. Det kan for eksempel være når behov for tiltak er usikre, eller at en persons arbeidsevne er uklar. I tillegg vil Arbeidsevne-kartlegging være et nyttig virkemiddel for mange private og offentlige bedrifter – ikke minst for en IA bedrift. Det er ingen søknadsfrister eller lang ventetid for å få utført Arbeidsevne-kartlegging. Inntaket er fortløpende og individuelt.
Hva kan NAV oppnå ved å benytte seg av Arbeidsevnekartlegging?
Arbeidsevnekartlegging gir et godt faglig grunnlag for NAVs egen arbeidsevnevurdering. Kartleggingen belyser grundige forhold ved den enkeltes arbeidsevne, synliggjør barrierer, er løsningsorientert og viser brukerens egne forslag til aktiviteter og løsninger. Disse dokumenteres i en utfyllende og grundig rapport. Rapporten viser forslag til videre tiltak basert på brukerens egne erfaringer og utreders vurderinger og konklusjoner..